Brandveiligheid en brandpreventie

​Brand, iets waaraan we liever niet denken. Want zelfs een kleine brand kan al veel schade en leed aanrichten. Gelukkig kan je maatregelen nemen om brand te voorkomen of als het toch misgaat de schade te beperken. Veel maatregelen zijn voor gebouwen verplicht. Dit staat omschreven in het bouwbesluit. Wij kunnen u ondersteunen en adviseren bij de keuze van de juiste maatregelen. 

​Volgens het bouwbesluit moeten er voorzieningen aanwezig zijn, zodat aanwezigen op tijd kunnen vluchten en uitbreiding van brand wordt voorkomen. Het tijdig signaleren kan worden bereikt door een brandmeldinstallatie en/of ontruimingsinstallatie aan te leggen. Om uitbreiding van brand te beheersen kunnen we bouwkundige maatregelen treffen, denk hierbij aan bijvoorbeeld brandcompartimenten, brandwerend glas, brandwerende deuren, deurdrangers en brandwerende afdichtingen.

Brandmeldinstallatie

Een brandmeldinstallatie meldt zo snel mogelijk waar er in een gebouw brand is. Het stuurt andere brandbeveiligingsinstallaties aan, zoals ontruimingsinstallaties, liften of blusinstallaties. Hoe sneller een brand bekend is, hoe meer tijd er is om iedereen in veiligheid te brengen en brandschade te beperken. Dit versterkt de bedrijfscontinuïteit. Het is daarom van belang dat de brandmeldinstallatie betrouwbaar is.​ 

Het bouwbesluit stelt specifieke technische eisen aan de kwaliteit van het alarmsysteem en de brandmeldinstallatie (NEN2535) zoals een rookmelder, brandmelders en handbrandmelder. BBWest weet precies hoe die regelgeving in elkaar zit en kan op basis door een op te stellen Programma van Eisen een passende oplossing bieden.

Blusmiddelen en preventief onderhoud

brandblusser

Uw blusmiddelen zijn veiligheidsproducten waarvan u hoopt dat u ze nooit nodig zult hebben. Maar op het moment van een beginnende brand wilt u wel dat het blusmiddel werkt. Om die reden is preventief onderhoud aan blusmiddelen van groot belang. Tijdens het onderhoud worden diverse essentiële zaken nagelopen en zo nodig gerepareerd of preventief vervangen.

Het bouwbesluit bepaalt dat het onderhoud moet worden uitgevoerd volgens NEN 2559 (draagbare blustoestellen), NEN 2659 (verrijdbare blustoestellen) en NEN 1594 (droge blusleidingen).

BBWest kan voor u het onderhoud van de blusmiddelen verzorgen en daar waar nodig vernieuwen en/of vervangen.

Brandmeldinstallatie

Om veilig te kunnen vluchten als de elektriciteit uitvalt, moet bij risicovolle situaties de verlichtingsinstallatie op een voorziening voor noodstroom zijn aangesloten (noodverlichting). Bij calamiteiten wilt u de aanwezige mensen zo snel en rustig mogelijk via de juiste vluchtroute in veiligheid brengen.

Als werkgever, gebouwbeheerder of vastgoedeigenaar bent u verplicht om te zorgen dat mensen de vluchtroute richting de uitgang makkelijk weten te vinden. Ook wanneer de stroom uitvalt of rook het zicht belemmert. BBWest is gespecialiseerd in het aansluiten van noodverlichting en vluchtwegsignalering.

Onderhoud noodverlichting

Inspectie van noodverlichtingsinstallaties dient minimaal eens per jaar te gebeuren en is bedoeld om vast te stellen of het systeem voldoet aan alle eisen. De inspectie omvat een beoordeling van de technische staat van de installatie, maar minstens even belangrijk is de vaststelling dat het systeem is afgestemd op het werkelijke gebruik van het gebouw. De inspectie is een nulmeting voorafgaand aan het periodieke onderhoud, dat waarborgt dat het systeem tenminste een jaar lang weer goed functioneert. ISSO publicatie 79 dient als richtlijn voor de inspectie en het onderhoud van een noodverlichtingsinstallatie. Deze richtlijn voldoet aan de eisen in het Bouwbesluit en de Arbowet.

Als alle voorbereidingen zijn getroffen en afspraken zijn gemaakt met de opdrachtgever, dan kan de daadwerkelijke inspectie beginnen. Daarbij zijn de volgende documenten vereist:

  • Actuele schaaltekeningen van het gebouw waarin de noodverlichting is geprojecteerd
  • Ontruimingstekeningen – om te bepalen wat de vluchtroutes zijn
  • Verslagen van eerdere inspecties
  • Logboek van het uitgevoerde onderhoud
  • Verslagen van risico-inventarisaties en – evaluaties met betrekking tot risicovolle werkplekken en/of noodverlichting
  • Eventueel overige documenten

Vrijblijvend advies?

Wilt u als verantwoordelijke meer weten over de mogelijkheden? Neem voor een vrijblijvend advies contact met ons op via 0174-226211 of door het invullen van ons contact formulier.