Brandscan

Een bestaand gebouw is veelal aan veranderingen onderhevig. Zo vinden er in de loop der tijd verbouwingen plaats, worden installaties aangepast en/of zijn organisaties/huurders gewijzigd. Hierdoor is het goed mogelijk dat niet meer wordt voldaan aan de brandveiligheidseisen uit het bouwbesluit. Alleen al hierom is het nuttig en vaak ook noodzakelijk om een brandveiligheidsrapport op te laten stellen.

Tijdens een inspectie zal een brandpreventie deskundige uw gebouw bekijken en controleren op diverse brandveiligheidsaspecten zoals o.a. de brandscheidingen, de brandcompartimenten, vluchtwegen, vlucht- en nooddeuren, brandslanghaspels, noodverlichting, vluchtrouteaanduiding, brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie en eventueel andere aanwezige brandveiligheidsinstallaties.  Daarnaast worden ook de organisatorische factoren beoordeeld zoals de gebruiksvergunning, ontruimingsplan, ontruimingsplattegronden en de BHV organisatie.

Het totale onderzoek wordt gebaseerd op basis van geldende regelgeving (Bouwbesluit 2012) en uit oogpunt van integrale brandveiligheid. Het onderzoek zal duidelijk maken welke knelpunten aanwezig zijn in relatie tot de regelgeving en welke maatregelen genomen moeten worden om deze knelpunten op te heffen.

De bevindingen worden verwerkt in een heldere rapportage. De rapportage zal voorzien worden van een advies en plan van aanpak om eventuele tekortkomingen op te lossen. Als ondersteuning van dit rapport zal er een volledige fotorapportage bijgevoegd worden om de geconstateerd gebreken visueel weer te kunnen geven.

Onze brandpreventie deskundige heeft ruime ervaring in zijn vakgebied en is voldoende opgeleid om een gedegen rapport op te stellen.

Onze meerwaarde:

Als brandveiligheid expert zijn wij bij het beoordelen van de brandveiligheid streng maar rechtvaardig. De wetgeving blijft leidend en daarom is het rapport ook altijd objectief. Waar derden veelal steekproefsgewijs inspecteren maken wij een volledige opname van de geconstateerde gebreken.

BBWest heeft op brandveiligheid alle expertises in eigen huis, hierdoor kunnen wij dan ook de geconstateerde knelpunten snel afprijzen en heeft u een duidelijk beeld van de impact van de nodige herstelwerkzaamheden. Ontzorgen en service verlenen dat is onze visie!!

Bent u geïnteresseerd geraakt of wilt u meer informatie over een rapportage dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

brandscan

In hoeverre ben ik als eigenaar verantwoordelijk voor de brandveiligheid in mijn pand?

Alle bouwwerken in Nederland moeten minimaal voldoen aan de voorschriften voor bestaande bouw. Maar wie is nu verantwoordelijk voor het voldoen aan die regels?

Relevante aspecten

De woningwet kent in artikel 1b een verbod op het gebruiken van een bouwwerk als dat niet voldoet aan de voorschriften voor bestaande bouw uit het Bouwbesluit 2012. De formulering van dit verbod is zodanig dat de plicht om te voldoen niet nadrukkelijk bij één partij ligt, maar dat iedereen die kan zorgen voor het herstellen van een mogelijke strijdigheid hierop kan worden aangesproken. Het is dus niet alleen verboden om een bouwwerk dat afwijkt van de regels te gebruiken, het is ook verboden om een bouwwerk dat niet aan de regels voldoet te laten gebruiken. Zowel eigenaar als gebruiker zijn dus aansprakelijk voor een gebouw dat niet voldoet aan de regels en/of gebruik dat in strijd is met de regels.

Regelgeving

De woningwet verwijst in artikel 1b naar bouwen, verbouwen, gebruiken en in stand houden. Voor al die activiteiten geldt dat moet worden voldaan aan de overeenkomstige voorschriften uit het Bouwbesluit. De regels zijn rechtstreeks werkend: een eigenaar of gebruiker wordt geacht de regels te kennen. In aanvulling op het Bouwbesluit geldt de zorgplicht uit artikel 1a van de Woningwet. Dit artikel stelt dat in geval van evident gevaarlijke situaties – ook al wordt wel aan de regels voldaan – “een ieder” moet ingrijpen en de gevaarlijke situatie moet beëindigen.

Vergunning en handhaving

Het bevoegd gezag – meestal de gemeente – ziet toe op de naleving van de voorschriften. De meeste gemeenten laten de brandweer controles uitvoeren op het voldoen aan de regels voor brandveiligheid. Deze controles worden uitgevoerd op basis van de risico’s die met het gebruik samenhangen. Zo controleren gemeenten zelden woningen en woongebouwen, maar worden kinderopvang, zorggebouwen en gebouwen waar veel mensen bijeenkomen regelmatig gecontroleerd.

Risico's bij regulier gebruik

Een gebouweigenaar is verantwoordelijk voor het gebouw. De gebruiker is verantwoordelijk voor het veilig gebruiken van een gebouw.

Nadere toelichting

Van een gebouweigenaar wordt verwacht dat het pand dat hij verhuurt of laat gebruiken minimaal voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012. Ook wordt er van een gebouweigenaar verwacht dat hij nagaat of het gebruik van het gebouw wel klopt met waar het gebouw voor is bedoeld. Is dat niet het geval, dan wordt van de eigenaar verwacht dat hij ingrijpt. De gebruiker is wel als eerste verantwoordelijk voor het goed en veilig gebruiken van gebouw.

Risico's bij brand

De grootste risico’s bij het brandveilig gebruiken van een gebouw zitten vaak in kleine dingen. Het loont dan ook om regelmatig – samen met de huurder – een rondje door een pand te maken. Aandachtspunten daarbij zijn:

  • Branddeuren die open gezet worden (haal wiggen en haakjes meteen weg)
  • Doorvoeringen die gemaakt worden door brandscheidingen
  • Brandwerende vuilnisbakken
  • Het plaatsen van rommel in stookruimtes

Maatregelen

Indien bepaalde risicovolle situaties regelmatig worden aangetroffen, dan is het advies om te zoeken naar structurele maatregelen. Worden branddeuren vaak open gezet, is het bijvoorbeeld zinvol om na te gaan of vrijloopdrangers of kleefmagneten aangebracht kunnen worden. Word je als gebouweigenaar geconfronteerd met een huurder die regelmatig doorvoeren maakt in brandscheidingen, is het aan te bevelen om een verbod op te leggen en dit – indien nodig – zelf te doen.

Maatregelen

De norm schrijft voor dat binnen een periode van vijf jaar een vervolg gegeven kan worden met een nieuwe brandscan. Om binnen deze genoemde periode van vijf jaar het op peil houden van brandveiligheidsaspecten te waarborgen, kan BBWest u blijven ondersteunen bij:

  • Dagelijks onderhoud
  • Keuringen
  • Controle van certificaten
  • Interne organisatieaspecten